ท้องถิ่น
รวมเวบไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล และ เทศบาล จังหวัดขอนแก่น
ขอความร่วมมือ webmaster และ admin ช่วยทำลิงค์มาที่หน้านี้แทนการ Copy นะครับ
 

  จังหวัดขอนแก่น
  ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
     
อำเภอเมือง เทศบาลนครขอนแก่น
  เทศบาลตำบลท่าพระ  
  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
  องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทุ่ม
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
  องค์การบริหารส่วนตำบลพระลับ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสาวะถี  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียม
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่อน  
     
อำเภอบ้านฝาง    
  เทศบาลตำบลบ้านฝาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนฆ้อง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะนาว  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม  
     
อำเภอพระยืน    
  เทศบาลตำบลบ้านโต้น  
  เทศบาลตำบลพระยืน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลพระยืน
  องค์การบริหารส่วนตำบลพระบุ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  
     
อำเภอหนองเรือ    
  เทศบาลตำบลดอนโมง
  เทศบาลตำบลหนองแก
  เทศบาลตำบลหนองเรือ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง
     
อำเภอชุมแพ    
  เทศบาลตำบลชุมแพ  
  เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์  
  เทศบาลตำบลโนนหัน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสาเล้า
  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขียด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
     
อำเภอสีชมพู    
  เทศบาลตำบลสีชมพู
  องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู  
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาจาน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพิ่ม
  องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน
     
อำเภอน้ำพอง    
  เทศบาลตำบลน้ำพอง
  เทศบาลตำบลวังชัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน
  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
  องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
     
อำเภออุบลรัตน์    
  เทศบาลตำบลอุบลรัตน์
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง  
     
อำเภอกระนวน    
  เทศบาลตำบลหนองโก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
     
อำเภอบ้านไผ่    
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  
     
อำเภอเปือยน้อย    
  เทศบาลตำบลเปือยน้อย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
     
อำเภอพล    
  เทศบาลเมืองเมืองพล
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
  องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า  
  องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
  องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
     
อำเภอแวงใหญ่    
  เทศบาลตำบลแวงใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
  องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
     
อำเภอแวงน้อย    
  เทศบาลตำบลแวงน้อย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง  
     
อำเภอหนองสองห้อง    
  เทศบาลตำบลหนองสองห้อง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า
  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
     
อำเภอภูเวียง    
  เทศบาลตำบลภูเวียง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหว้าทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซิน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู  
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง  
     
อำเภอมัญจาคีรี    
  เทศบาลตำบลมัญจาคีรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า  
  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
     
อำเภอชนบท http://chonlabot.com/  
  เทศบาลตำบลชนบท  
  องค์การบริหารส่วนตำบลชนบท
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง  
     
อำเภอเขาสวนกวาง    
  เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง
     
อำเภอภูผาม่าน    
  เทศบาลตำบลภูผาม่าน
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอม
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาป
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง  
     
กิ่งอำเภอซำสูง    
  เทศบาลตำบลชำสูง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
     
กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย    
  เทศบาลตำบลบ้านโคก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไชย
  องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแพง
     
กิ่งอำเภอหนองนาคำ    
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
  องค์การบริหารส่วนตำบลขนวน
     
กิ่งอำเภอบ้านแฮด    
  เทศบาลตำบลบ้านแฮด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแฮด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
     
กิ่งอำเภอโนนศิลา    
  เทศบาลตำบลโนนศิลา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  
     
กิ่งอำเภอ เวียงเก่า    
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา
  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง