ท้องถิ่น
รวมเวบไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล จังหวัดลำปาง
ขอความร่วมมือ webmaster และ admin ช่วยทำลิงค์มาที่หน้านี้แทนการ Copy นะครับ
 

  จังหวัด
  ท้องถิ่นจังหวัด  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
     
อำเภอเมือง    
  เทศบาลนครลำปาง
  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
  เทศบาลตำบลพิชัย  
  เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว  
  ตำบลต้นธงชัย  
  ตำบลบ้านเอื้อม  
  ตำบลพิชัย  
  ตำบลบ้านเสด็จ
  ตำบลทุ่งฝาย  
  ตำบลบ้านค่า  
  ตำบลบ้านเป้า  
  ตำบลบ้านแลง
  ตำบลบ่อแฮ้ว  
  ตำบลนิคมพัฒนา
  ตำบลบุญนาคพัฒนา
     
อำเภอแม่เมาะ    
  ตำบลบ้านดง
  ตำบลนาสัก  
  ตำบลจางเหนือ  
  ตำบลแม่เมาะ
  ตำบลสบป้าน  
     
อำเภอเกาะคา    
  เทศบาลตำบลเกาะคา
  ตำบลเกาะคา
  ตำบลท่าผา
  ตำบลศาลา  
  ตำบลลำปางหลวง
  ตำบลนาแก้ว
  ตำบลนาแส่ง
  ตำบลวังพร้าว  
  ตำบลไหล่หิน  
  ตำบลใหม่พัฒนา  
     
อำเภอเสริมงาม    
  เทศบาลตำบลเสริมงาม  
  ตำบลทุ่งงาม  
  ตำบลเสริมกลาง  
  ตำบลเสริมขวา  
  ตำบลเสริมซ้าย  
     
อำเภองาว    
  เทศบาลตำบลดอนไชย  
  ตำบลหลวงใต้  
  ตำบลบ้านหวด
  ตำบลบ้านแหง
  ตำบลบ้านร้อง
  ตำบลนาแก  
  ตำบลบ้านโป่ง
  ตำบลปงเตา
  ตำบลบ้านอ้อน
  ตำบลแม่ตีบ
     
อำเภอแจ้ห่ม    
  เทศบาลตำบลแจ้ห่ม  
  ตำบลแจ้ห่ม
  ตำบลวิเชตนคร
  ตำบลบ้านสา  
  ตำบลแม่สุก  
  ตำบลปงดอน  
  ตำบลเมืองมาย  
  ตำบลทุ่งผึ้ง  
     
อำเภอวังเหนือ    
  เทศบาลตำบลวังเหนือ
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  
  ตำบลวังแก้ว  
  ตำบลวังเหนือ  
  ตำบลวังทรายคำ  
  ตำบลวังใต้  
  ตำบลวังซ้าย  
  ตำบลวังทอง  
  ตำบลทุ่งฮั้ว  
  ตำบลร่องเคาะ
     
อำเภอเถิน    
  เทศบาลตำบลล้อมแรด
  เทศบาลตำบลเวียงมอก  
  ตำบลเถินบุรี  
  ตำบลนาโป่ง  
  ตำบลแม่ปะ  
  ตำบลแม่ถอด  
  ตำบลแม่มอก  
  ตำบลแม่วะ
     

อำเภอแม่พริก

   
  เทศบาลตำบลแม่ปุ  
  เทศบาลตำบลแม่พริก
  ตำบลแม่พริก  
  ตำบลพระบาทวังตวง
     
อำเภอแม่ทะ    
  เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
  ตำบลแม่ทะ  
  ตำบลนาครัว  
  ตำบลบ้านกิ่ว  
  ตำบลบ้านบอม  
  ตำบลน้ำโจ้  
  ตำบลดอนไฟ  
  ตำบลหัวเสือ  
  ตำบลวังเงิน  
  ตำบลสันดอนแก้ว  
     
อำเภอสบปราบ    
  เทศบาลตำบลสบปราบ
  ตำบลสมัย  
  ตำบลแม่กัวะ  
  ตำบลนายาง  
     
อำเภอห้างฉัตร    
  เทศบาลตำบลห้างฉัตร
  ตำบลวอแก้ว  
  ตำบลเวียงตาล
  ตำบลเมืองยาว  
  ตำบลหนองหล่ม  
  ตำบลปงยางคก  
  ตำบลแม่สัน  
     
อำเภอเมืองปาน    
  ตำบลเมืองปาน
  ตำบลบ้านขอ  
  ตำบลทุ่งกว๋าว  
  ตำบลแจ้ซ้อน  
  ตำบลหัวเมือง