ท้องถิ่น
รวมเวบไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล จังหวัดอำนาจเจริญ
ขอความร่วมมือ webmaster และ admin ช่วยทำลิงค์มาที่หน้านี้แทนการ Copy นะครับ

   

  จังหวัด
  ท้องถิ่นจังหวัด  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
     
อำเภอเมือง    
  เทศบาลเมือง
  ตำบลบุ่ง  
  ตำบลไก่คำ  
  ตำบลนาจิก  
  ตำบลปลาค้าว  
  ตำบลเหล่าพรวน  
  ตำบลสร้างนกทา  
  ตำบลคึมใหญ่  
  ตำบลนาผือ  
  ตำบลน้ำปลีก  
  ตำบลนาวัง  
  ตำบลนาหมอม้า  
  ตำบลโนนโพธ  
  ิ์ตำบลโนนหนามแท่ง  
  ตำบลห้วยไร  
  ตำบลหนองมะแซว  
  ตำบลกุดปลาดุก  
  ตำบลดอนเมย  
  ตำบลนายม  
  ตำบลนาแต้  
     
อำเภอชานุมาน    
  ตำบลชานุมาน  
  ตำบลโคกสาร  
  ตำบลคำเขื่อนแก้ว  
  ตำบลโคกก่ง  
  ตำบลป่าก่อ  
     
อำเภอปทุมราชวงศา    
  ตำบลหนองข่า  
  ตำบลคำโพน  
  ตำบลนาหว้า  
  ตำบลลือ  
  ตำบลห้วย  
  ตำบลโนนงาม  
  ตำบลนาป่าแซง  
     
อำเภอพนา    
  ตำบลพนา  
  ตำบลจานลาน  
  ตำบลไม้กลอน  
  ตำบลพระเหลา  
     
อำเภอเสนางคนิคม    
  ตำบลเสนางคนิคม  
  ตำบลโพนทอง  
  ตำบลไร่สีสุก  
  ตำบลนาเวียง  
  ตำบลหนองไฮ  
  ตำบลหนองสามส  
     
อำเภอหัวตะพาน    
  ตำบลหัวตะพาน  
  ตำบลคำพระ  
  ตำบลเค็งใหญ่  
  ตำบลหนองแก้ว  
  ตำบลโพนเมืองน้อย  
  ตำบลสร้างถ่อน้อย  
  ตำบลจิกดู่  
  ตำบลรัตนวารี  
     
อำเภอลืออำนาจ    
  ตำบลอำนาจ  
  ตำบลดงมะยาง  
  ตำบลเปือย  
  ตำบลดงบัง  
  ตำบลไร่ขี  
  ตำบลแมด  
  ตำบลโคกกลาง