ท้องถิ่น
รวมเวบไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล จังหวัดสุรินทร์
ขอความร่วมมือ webmaster และ admin ช่วยทำลิงค์มาที่หน้านี้แทนการ Copy นะครับ


  จังหวัดสุรินทร์
  ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
     
อำเภอเมือง    
  เทศบาลเมืองสุรินทร์
  เทศบาลตำบลเมืองที
  องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง
  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
  องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค
  องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย
  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที  
  องค์การบริหารส่วนตำบลราม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี
  องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ  
     
อำเภอชุมพลบุรี    
  เทศบาลตำบลชุมพลบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองไผ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลยะวึก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระขุด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ  
     
อำเภอท่าตูม    
  เทศบาลตำบลท่าตูม
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
  องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนครก
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
  องค์การบริหารส่วนตำบลบะ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี  
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา
     
อำเภอจอมพระ    
  เทศบาลตำบลจอมพระ
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง
  องค์การบริหารส่วนตำบลกระหาด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
  องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี  
  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข
     
อำเภอปราสาท    
  เทศบาลตำบลนิคมปราสาท  
  เทศบาลตำบลกังแอน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกังแอน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง
  องค์การบริหารส่วนตำบลตานี  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกันตรวจระมวล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
     
อำเภอกาบเชิง    
  องค์การบริหารส่วนตำบลกาบเชิง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะเคียน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
     
อำเภอรัตนบุรี    
  เทศบาลตำบลรัตนบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี  
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแก
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
ี่
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขาคีม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่  
     
อำเภอสนม    
  เทศบาลตำบลสนม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลสนม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแคน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  
     
อำเภอศีขรภูมิ    
  เทศบาลตำบลระแงง
  องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
  องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแตล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
  องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว  
  องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร
  องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม
     
อำเภอสังขะ    
  เทศบาลตำบลสังขะ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลดม
  องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
     
อำเภอลำดวน    
  เทศบาลลำดวนสุรพินท์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
  องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
  องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย  
     
อำเภอสำโรงทาบ    
  เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นศรี  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่  
     
อำเภอบัวเชด    
  เทศบาลตำบลบัวเชด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลจรัส  
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน  
     
กิ่งอำเภอพนมดงรัก    
  องค์การบริหารส่วนตำบลบักได  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง
     
กิ่งอำเภอศรีณรงค์    
  องค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์
  องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแวน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
     
กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์    
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  
     
กิ่งอำเภอโนนนารายณ์    
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำผง
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง